Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2008

Θεσσαλονίκη, 10 Σεπτεμβρίου 2008
Προτάσεις για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού της Ευρωβουλευτού του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελίας Τζαμπάζη, υιοθέτησε η Επιτροπή "Απασχόλησης & Κοινωνικών Υποθέσεων"

Δεκτές έγιναν οι προτάσεις της Ευρωβουλευτού του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελίας Τζαμπάζη στην έκθεση της Επιτροπής "Απασχόλησης & Κοινωνικών Υποθέσεων" του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας. Με αυτές:
Ø Τονίζεται ότι οι διακρίσεις θα πρέπει να θεωρούνται σαν μια από τις βασικές αιτίες της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού που βιώνουν ορισμένες ομάδες πληθυσμού και ότι θα πρέπει να υπάρξει περαιτέρω πρόοδος ως προς την εφαρμογή των Οδηγιών κατά των διακρίσεων.
Ø Στα πλαίσια της πολιτικών για ενεργητική ένταξη και διατήρηση των θέσεων απασχόλησης προτείνεται -μεταξύ άλλων- η παροχή επιδοτούμενης απασχόλησης, εξατομικευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής, καθώς και η παροχή ειδικής υποστήριξης για ορισμένες ευάλωτες ομάδες όπως οι εργαζόμενοι με αναπηρία.
Ø Ζητείται από την Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη να συλλέξουν συγκρίσιμα δεδομένα για την παρακολούθηση της κοινωνικής ευημερίας των παιδιών καθώς και να διαθέσουν τους απαραίτητους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για την εφαρμογή και έλεγχο αυτών των στρατηγικών. Ταυτόχρονα ζητείται να δοθεί έμφαση στα παιδιά που έχουν ανάγκη από ειδική υποστήριξη (εθνικές μειονότητες, μετανάστες, παιδιά με αναπηρία).
Ø Τα Κράτη Μέλη παροτρύνονται να ιδρύσουν υπηρεσίες με σκοπό τη διασφάλιση πρόσβασης σε στέγαση για ομάδες που αντιμετωπίζουν διακρίσεις ενώ προτείνεται παράλληλα η συλλογή συγκρίσιμων δεδομένων για τον αριθμό αστέγων και ατόμων που στερούνται στέγασης.
Ø Τα Κράτη Μέλη καλούνται να προωθήσουν την παροχή συνεκτικών και ποιοτικών υπηρεσιών σε επίπεδο Κοινότητας ως εναλλακτικών στην ιδρυματοποίηση.
Ø Ζητείται να υπάρξει μια πιο σαφής δέσμευση, στα πλαίσια του επόμενου κύκλου της ανοικτής μεθόδου συντονισμού σχετικά με την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη, για μια νέα, δυναμική και αποτελεσματική Ευρωπαϊκή στρατηγική που θα θέτει ουσιαστικούς στόχους και αποτελεσματικά μέσα και ελεγκτικούς μηχανισμούς με σκοπό την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των ανισοτήτων.
Ø Η Επιτροπή καλείται να εστιάσει σε αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου και αξιολόγησης της συνεισφοράς των Διαρθρωτικών Ταμείων στους στόχους της Ανοιχτής Μεθόδου Συντονισμού που βασίζονται σε δείκτες για την κοινωνική ενσωμάτωση.
Όπως δήλωσε η κ. Τζαμπάζη: «Είναι σαφές ότι πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα για να εξασφαλιστεί ότι τα οφέλη ενός βελτιωμένου οικονομικού πλαισίου φθάνουν σε εκείνους που βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας και βελτιώνουν την κοινωνική συνοχή. Απαιτείται ισχυρή δέσμευση για μια αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, για μια πιο δίκαιη ανακατανομή του εισοδήματος, για εξασφάλιση υψηλών επιπέδων κοινωνικής προστασίας, για εξάλειψη των διακρίσεων και προώθηση ίσων ευκαιριών, ενώ ειδική προσοχή χρειάζεται στις ευάλωτες ομάδες, που βιώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις. Ελπίζω η έκθεση αυτή να στείλει ένα σαφές μήνυμα στα Kράτη -Mέλη, και στη χώρα μας, προκειμένου να διασφαλίσει ένα συνεκτικό δεσμό μεταξύ, αφενός, των στρατηγικών που εφαρμόζει για την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και, αφετέρου, της πολιτικής στον τομέα της οικονομίας και της απασχόλησης, ούτως ώστε το ένα στοιχείο να ενισχύει το άλλο».